Protecţia Datelor Personale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.06.2016

Informaţii privind protecţia datelor personale

I. Categorii de persoane

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice - denumit în continuare pe scurt MENCȘ- prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea II.
a) Elevi, studenţi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi sau studenţi; cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu MENCȘ, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educaţional, studenţi care fac practica în MENCȘ;
b) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MENCȘ (asigurarea manualelor şcolare, Programul "Corn şi lapte", Programul "Euro200", Programul "Bani de liceu", asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră într-o unitate teritorială descentralizată a MENCȘ dotată cu sistem de supraveghere video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu MENCȘ.

II. Scopul colectarii şi prelucrării

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice MENCȘ are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:
a) Pentru persoanele prevazute la secţiunea I. litera a: Prestari de servicii ale MENCȘ şi unităţilor subordonate pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea informaţiile colectate de către MENCȘ prin intermediul unităţilor subordonate sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional. Pentru prelucrarea acestor categorii de informaţii cu caracter personal, MENCȘ este înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5331.
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială. În acest sens MENCȘ este înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5332.
c) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate. MENCȘ  este în curs de înregistrare în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.
d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a MENCȘ. În acest sens MENCȘ este înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5330.

III. Motivaţia colectării şi prelucrării

a) Scopul major pentru care MENCȘ colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu MENCȘ, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, Ministerul poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea MENCȘ colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date MENCȘ a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca MENCȘ să transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre testele naţionale).
b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesara pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a programelor de protecţie socială.
c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între MEdCT şi respectivele persoane.

IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale în numele operatorului, autoritatea judecatorească, poliţia, Organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice MENCȘ confirma dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. MENCȘ se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre MENCȘ a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către MENCȘ sau direct la sediul MENCȘ din Bucureşti, Str. Gen. Berthelot nr. 28-30. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conţinutul secţiunii de pe pagina web a MENCȘ, referitor la Protecţia Datelor Personale, a fost aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științificei prin nota nr. 10546/13.02.2008